• Nghị định 105/2013/NĐ-CP "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC

  Nghị định 105/2013/NĐ-CP "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

  Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập,

 • Công văn :12218/BTC-CST V/v vướng mắc trong việc thực hiện thuế GTGT và TNDN

  Công văn :12218/BTC-CST V/v vướng mắc trong việc thực hiện thuế GTGT và TNDN

  Kính gửi:     Công ty TNHH Ivory Việt Nam
  Km6+500 đường Thái Bình Nam Định, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  Bộ Tài chính nhận được công văn số 20130601/CV-CST ngày 18/6/2013 của Công ty TNHH Ivory Việt Nam (Công ty) về hạch toán thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng Công ty đã nộp theo ấn định thuế của Cục Hải quan TP. Hải phòng. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 • Công văn :3264/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN - Ưu đãi đầu tư mở rộng

  Công văn :3264/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN - Ưu đãi đầu tư mở rộng

   

  Kính gửi:    Công ty TNHH Á Đông Việt Nam
  (Đ/c: Khu CN phụ trợ - Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số YVBR - 2013008 đề ngày 20/3/2013 của Công ty TNHH Á Đông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thực hiện tại địa phương khác với địa phương có trụ sở chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn :3259/TCT-CS V/v khiếu nại quyết định hành chính

  Công văn :3259/TCT-CS V/v khiếu nại quyết định hành chính

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/TVTL-CV ngày 8/8/2013 của Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xem xét Quyết định số 29436/QĐ-CT-TTr1 ngày 31/7/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn :3231/TCT-KK :V/v khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản

  Công văn :3231/TCT-KK :V/v khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản

  Kính gửi: Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV đề ngày 02/4/2013 của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn đề nghị hướng dẫn về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản tại địa bàn khác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: