Tổng cục Thuế nhận được công văn số YVBR - 2013008 đề ngày 20/3/2013 của Công ty TNHH Á Đông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thực hiện tại địa phương khác với địa phương có trụ sở chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nhgiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%..."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập năm 2010 tại Hà Tĩnh, trong quá trình hoạt động vào năm 2011 Công ty thực hiện dự án lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; do đó, thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư mở rộng nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Á Đông Việt Nam được biết./.

tải file tại đây

VB PHÁP QUY khác