Kính gửi:     Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây
(Đ/c: Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/TVTL-CV ngày 8/8/2013 của Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xem xét Quyết định số 29436/QĐ-CT-TTr1 ngày 31/7/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

- Điều 49 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 qui định về hình thức khiếu nại như sau:

"Điều 49. Hình thức khiếu nại

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai."

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 29436/QĐ-CT-TTr1 ngày 31/7/2013 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, nhưng Công ty chưa đồng ý với Quyết định hành chính nêu trên của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Công ty có quyền thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây được biết./.

tải file tại đây

VB PHÁP QUY khác