Kính gửi: Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV đề ngày 02/4/2013 của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn đề nghị hướng dẫn về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản tại địa bàn khác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế nêu tại:

- Điểm c khoản 1 và khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

- Điều 16 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn có trụ sở chính tại số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc báo sổ đặt tại địa chỉ số 959 Quốc lộ 30, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn có tài sản (gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng cây xăng và tài sản cố định khác) làm văn phòng và điểm bán hàng của chi nhánh tại địa chỉ số 959 Quốc lộ 30, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nêu trên, tài sản này do công ty đứng tên chủ sở hữu (trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và nhập vào tài sản cố định của công ty, công ty kê khai, nộp thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn thực hiện chuyển nhượng tài sản (gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng cây xăng và tài sản cố định khác) do công ty đứng tên chủ sở hữu tại địa chỉ số 959 Quốc lộ 30, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nêu trên cho cá nhân tại tỉnh Đồng Tháp và đã xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản giao cho người mua, thì:

- Đối với thuế GTGT đầu ra, Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn thực hiện khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động trên với cơ quan thuế trực tiếp quản lý là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ nêu trên.

Đối với hoạt động chuyển nhượng các hàng hóa, tài sản khác tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp do chi nhánh công ty đứng tên quản lý, chi nhánh công ty có trách nhiệm khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn biết./.

Tải file tại đây

VB PHÁP QUY khác