• DV Thành lập Công ty Hợp danh

  DV Thành lập Công ty Hợp danh

  1. Đối tượng thành lập Công ty Hợp danh:

  Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một pháp nhân chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh còn có thể có thêm các thành viên góp vốn

  2. Cơ sở pháp lý:

  + Luật doanh nghiệp 2020;

  + Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

   + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

 • DV Thành lập Công ty Cổ phần

  DV Thành lập Công ty Cổ phần

  1. Đối tượng thành lập Công ty Cổ phần:

  Cổ đông của công ty có thể là một tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

  2. Cơ sở pháp lý

  + Luật doanh nghiệp 2020;

  + Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

   + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

 • DV Thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

  DV Thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

  1. Đối tượng thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên:

  Công ty TNHH 2TV trở lên là DN có từ 02 đến 50 thành viên (là tổ chức hoặc cá nhân). Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

  2. Cơ sở pháp lý:

  + Luật doanh nghiệp 2020;

  + Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

   + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

 • DV Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

  DV Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

  1. Đối tượng thành lập Công ty TNHH 1TV:

  Công ty TNHH 1TV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  2. Cơ sở pháp lý:

  + Luật doanh nghiệp 2020;

  + Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

   + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT