• LUẬT ĐẦU TƯ HIỆN HÀNH

  LUẬT ĐẦU TƯ HIỆN HÀNH

   LUẬT

  ĐẦU TƯ

   

  - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.

 • LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

  LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

  LUẬT

  DOANH NGHIỆP

   

  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

 • Nghị định CP "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN"

  Nghị định CP "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN"

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

  Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền,

 • Luật Doanh Nghiệp

  Luật Doanh Nghiệp

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

  Luật này quy định về doanh nghiệp.

 • Văn bản từ thư viện pháp luật

  Thư viện pháp luật