• Viết tên và địa chỉ Doanh nghiệp trên hoá đơn

    Thời gian vừa qua có một số DN thắc mắc liên quan đến vấn đề chữ viết , nội dung viết về tên doanh nghiệp và địa chỉ trên hoá đơn , theo đó có một số cụm từ được viết tắt thông thường có được phép ghi trên hoá đơn hay không ? cũng như đảm bảo tính pháp lý của tờ hoá đơn hay không ? ngày 04/09/2013 Cục thuế Đồng Nai có Công văn số 5882/CT-TTHT trả lời về vấn đề này như sau :

  • Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

    Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

    Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân