• DV Thành lập Hộ kinh doanh

  DV Thành lập Hộ kinh doanh

  1. Đối tượng thành lập Hộ kinh doanh (HKD):

  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

  2. Cơ sở pháp lý:

  + Luật doanh nghiệp 2020;

  + Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

   + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT