• LUẬT ĐẦU TƯ HIỆN HÀNH

  LUẬT ĐẦU TƯ HIỆN HÀNH

   LUẬT

  ĐẦU TƯ

   

  - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.

 • LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

  LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

  LUẬT

  DOANH NGHIỆP

   

  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

 • GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

  GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

  Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

 • Thông tư Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Về " Hợp đồng lao động "

  Thông tư Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Về " Hợp đồng lao động "

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động,

 • Công văn :3147/TCT-KK "V/v tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT"

  Công văn :3147/TCT-KK "V/v tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT"

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Qua tổng hợp báo cáo hoàn thuế của các Cục Thuế, tổng số thuế GTGT đã hoàn trong 7 tháng đầu năm 2013 bằng 109% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó hoàn thuế GTGT đối với trường hợp "trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" bằng 34,6% tổng số tiền thuế hoàn; dự kiến hoàn thuế GTGT trong tháng 8/2013 đối với trường hợp "'trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" bằng 43,7% so với tổng số thuế hoàn trong tháng. Như vậy số thuế GTGT hoàn đổi với trường hợp "trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" các tháng đầu năm 2013 chiếm tỷ trọng khá cao so với tổng số thuế hoàn.