• GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

  GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

  Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

 • Thông tư Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Về " Hợp đồng lao động "

  Thông tư Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Về " Hợp đồng lao động "

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động,

 • Công văn :3147/TCT-KK "V/v tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT"

  Công văn :3147/TCT-KK "V/v tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT"

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Qua tổng hợp báo cáo hoàn thuế của các Cục Thuế, tổng số thuế GTGT đã hoàn trong 7 tháng đầu năm 2013 bằng 109% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó hoàn thuế GTGT đối với trường hợp "trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" bằng 34,6% tổng số tiền thuế hoàn; dự kiến hoàn thuế GTGT trong tháng 8/2013 đối với trường hợp "'trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" bằng 43,7% so với tổng số thuế hoàn trong tháng. Như vậy số thuế GTGT hoàn đổi với trường hợp "trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết" các tháng đầu năm 2013 chiếm tỷ trọng khá cao so với tổng số thuế hoàn.

 • Ngị định :129/2013/NĐ-CP "XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ...."

  Ngị định :129/2013/NĐ-CP "XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ...."

    

  CHÍNH PHỦ                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        -------                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 129/2013/NĐ-CP
                                                                                         ---------------
                                                                                                           Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

      

        NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế,

 • Công văn 3014 /TCT-KK V/v " Khấu trừ thuế GTGT đầu tư XDCB "

  Công văn 3014 /TCT-KK V/v " Khấu trừ thuế GTGT đầu tư XDCB "