Bộ Tài chính nhận được công văn số 20130601/CV-CST ngày 18/6/2013 của Công ty TNHH Ivory Việt Nam (Công ty) về hạch toán thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng Công ty đã nộp theo ấn định thuế của Cục Hải quan TP. Hải phòng. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về thuế nhập khẩu: Công ty bị ấn định thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Số thuế ấn định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Công ty bị ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch.

Số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3. Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (nay là điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012) của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện./.

tải file tại đây

VB PHÁP QUY khác