• Công văn "2894/TCT-CS chi phí khấu hao TSCĐ. "

  Trả lời công văn số 299/CT-TTr ngày 17/1/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chi phí khấu hao TSCĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn "2870/TCT-CS thuế SDĐPNN và tiền SDĐ."

  Trả lời công văn số 1514/CT-THNVDT ngày 7/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) và gia hạn nộp tiền sử dụng đất (SDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn "2865/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài."

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4309/CT-HTr ngày 7/2/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số TVJV/ACC/2013/015 ngày 20/6/2013 của Liên danh Taisei-Vinaconex về việc khai thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhu sau:

 • Công văn hướng dẫn trích khấu hao cho TSCĐ chưa làm xong thủ tục xây dựng

  Công văn hướng dẫn trích khấu hao cho TSCĐ chưa làm xong thủ tục xây dựng

  Với những đơn vị có công trình xây dựng trên đất nhưng chưa có làm xong thủ tục hoàn công , việc trích khấu hao vừa qua đã gặp nhiều vướng mắc với cơ quan thuế . Vừa qua, bộ tài chính đã có công văn 6840/BTC-TCT ngày 30/05/2013 trả lời hướng dẫn về việc này

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng TSCĐ

  Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng TSCĐ

  Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

  1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.