• Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu tiền ?

    Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu tiền ?

    Giá trị của một doanh ngiệp chịu ảnh hưởng bởi 3 quyết định của nhà đầu tư là quyết định đầu tư, quyết định nguồn tài trợ và quyết định chính sách cổ tức. Ba quyết định này có liên quan với nhau theo một cách nào đó. Khi nhà đầu tư lập các quyết định này tương quan lẫn nhau và mục tiêu là tối đa hóa tài sản cổ đông.