1. Trường hợp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định khá cụ thể về trường hợp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. 

Trong đó, các trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần thỏa mãn cả 4 điều kiện liệt kê dưới đây:

+ Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
+ Áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế
+ Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế
+ Phải kê khai căn cứ miễn trừ  tại mục I, II của Phụ lục I

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp này được miễn lập Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu, nhưng vẫn phải kê khai căn cứ miễn trừ theo Mẫu số 01 ở mục I và II.

2. Trường hợp được miễn lập hồ sơ nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết

Đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp này vẫn được miễn lập Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu, nhưng phải kê khai đầy đủ theo Phụ lục I ở Nghị định 132.

Trong Khoản 2 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định trường hợp kê khai xác định giá giao dịch liên kết nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Chuyên gia Trần Thế Thụ tại VisioEdu có tổng hợp lại gồm 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tổng doanh thu < 50 tỷ VND & Tổng giá trị giao dịch liên kết < 30 tỷ VND

Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

Trường hợp 2: Kê khai đầy đủ các biểu mẫu theo quy định để được miễn lập hồ sơ hoặc đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 

Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết. 

Trường hợp 3: Người nộp thuế thỏa mãn đủ 4 điều kiện dưới đây cũng được miễn lập hồ sơ nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết

Thực hiện chức năng đơn giản 
Không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng TSVH, 
Doanh thu < 200 tỷ VND
Tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc ngành nghề:

Ngành phân phối ≥ 5%;
Ngành sản xuất ≥ 10%  
Ngành gia công ≥ 15%

Trường hợp bạn vẫn còn có câu hỏi thắc mắc về nội dung này có thể xem tại Kịch bản nội dung  hoặc gởi câu hỏi trên Website tại mục hỏi đáp để gởi cho chúng tôi.

Chân thành cảm ơn

                                                                                                                                Nhóm biên soạn Công ty Đại lý kế toán thuế An Đức

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác