Thứ 1. Cứ sau lần nộp đầu tiền thì đều là khai bổ sung dù chưa hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

Thứ 2. Chỉ tiêu 37/38 chỉ kê ở tờ khai lần đầu.

Thứ 3. Sau khi khai bổ sung nếu số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung giảm đi thì kế toán thực hiện điền số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng/quý hiện tại- tháng/quý mà phát hiện ra sai sót cần kê khai bổ sung.

Thứ 4. Sau khi kê khai bổ sung thuế nếu số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên thì kế toán ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 38 tờ khai 01/GTGT tháng/quý phát hiện ra sai sót đó.

Thứ 5. Dù khi nào phát hiện sai sót, DN đều có thể kê khai bổ sung. Và đặc biệt được phép kê khai bổ sung nhiều lần.

Thứ 6. Khi kê khai bổ sung lần thứ nhất thì số đối chiếu là số liệu của tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần thứ hai thì số liệu đối chiếu là số liệu của lần kê khai bổ sung lần 01.

Thứ 7. Nếu kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung thì DN được bù trừ số tiền thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế của kỳ tiếp sau đó. Chứ không điều chỉnh vào tờ khai mẫu 01/GTGT của tháng/quý phát hiện sai sót.

Thứ 8. Nếu kê khai bổ sung mà làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung thì DN phải nộp thêm số tiền thuế chênh lệch đó cùng với số tiền chậm nộp vào NSNN. Và không điều chỉnh vào tờ khai mẫu số 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót.

Thứ 9. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai bổ sung cho tháng nào có sai sót và điều chỉnh nếu có. Những tháng không có sai sót, điều chỉnh gì thì không được bổ sung điều chỉnh.

                                                                                                                                                             Mr.Thắng St

 

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác