1. Phương pháp kê khai của hộ kinh doanh là gì ?

Phương pháp kê khai: là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.

2. Hộ kinh doanh nào áp dụng phương pháp kê khai:

 Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cách xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có:

* Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên 
* Hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

* Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên 
* Hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Nếu là hộ kinh doanh quy mô lớn thì phải áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai.
- Hộ kinh doanh quy mô nhỏ có thể lựa chọn 1 trong 2 cách nộp thuế là: Phương pháp kê khai hoặc Thuế khoán.

3. Phương pháp kê khai khác phương pháp khoán chỗ nào ?

Nội dung Phương pháp KK Phương pháp KK

Chế độ kế toán

Có, yêu cầu sổ sách kế toán (Sổ doanh thu, sổ kho, sổ chi phí.v.v.) Không yêu cầu sổ sách kế toán

Hóa đơn

Sử dụng không giới hạn số lượng, xuất ngay khi có yêu cầu khách hàng Chỉ được sử dụng 1 tờ hóa đơn do cơ quan thuế cấp từng lần

Thuế khoán

Không áp dụng thuế khoán Áp dụng thuế khoán

Thuế trên mỗi lần suất hóa đơn

Không nộp thuế trên mỗi lần xuất hóa đơn Ngoài thuế khoán, phải nộp thêm thuế GTGT, TNCN... trên mỗi lần xuất hóa đơn

Thuế trên tỷ lệ doanh thu thực tế kê khai

Áp dụng kê khai doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ Không áp dụng

Kỳ kê khai thuế

Tháng/ quý Năm hoặc từng lần phát sinh

Quyết toán thuế năm

Không Không

Mức thuế phải nộp

Tỷ lệ trên doanh thu kê khai Tỷ lệ trên mức khoán

4. Kỳ kê khai thuế theo phương pháp kê khai:

- Phương pháp kê khai là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
 Như vậy: Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 50 tỷ/năm thì kế khai thuế theo quý.

5. Cách tính thuế hộ kinh doanh phải nộp theo phương pháp kê khai:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ % thuế TNCN

 Trong đó:
a. Doanh thu tính thuế:
- Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế  
b. Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu:
- Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.
- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.
- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

6. Biểu mẫu kê khai hàng quý

Hồ sơ khai thuế theo thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 gồm:

a) Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo thông tư này.

Lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng theo thực tế phát sinh trong thời gian qua như: sản xuất điện mặt trời; địch vụ tàu du lịch có quản lý giá và hoạt động xuất bến, điều phối tàu của cơ quan chức năng tại địa phương...

7. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán dành cho hộ kinh doanh theo quy định:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

Nếu cần biết thêm thông tin về hướng dẫn chi tiết cách lập Sổ sách kế toán và cách tính thuế áp dụng cho HKD vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0374688916 (Mr.Thắng)

Trân trọng cảm ơn !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác