XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TIỀN TỪ TK CÁ NHÂN SANG TÀI KHOẢN CÔNG TY & NGƯỢC LẠI
--------------------------------------
– Doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân công ty hoặc người ngoài công ty?
– Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào?

--------------------------------------
* Trường hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp,

bao gồm:
– Tài khoản giám đốc
– Tài khoản nhân viên khác trong công ty
*Xử lý:
+ Xem như rút tiền từ TK về quỹ: nội dung ghi "Nguyễn Văn A rút tiền về quỹ"
- Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 112
+ Một xem là khoản công ty mượn
– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền
– Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388
– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112
+ Hai xem là khoản tạm ứng
– Lập giấy đề nghị tạm ứng
– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 112
– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/ Có TK 141
* Trường hợp 02: chuyển tiền từ tài khoản Cá nhân vào tài khoản công ty

*Bao gồm:

– Tài khoản giám đốc
– Tài khoản nhân viên khác trong công ty
*Xử lý:
+ Nộp tiền vào TK: Ghi nội dung "Nguyễn Văn A nộp tiền"
- Lập phiếu chi: Nợ TK 112/ có TK 111
+ Công ty cho cá nhân mượn
– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân
– Lập phiếu Chi tiền cho vay: Nợ TK 1388/ Có TK 111
– Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 112/ Có TK 1388
+ Hai xem là khoản tạm ứng
– Lập giấy để nghị tạm ứng
– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 111
– Lập thủ tục tiền hoàn ứng: Nợ TK 112/ Có TK 141
* Trường hợp 03: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại doanh nghiệp
*Xử lý:
+ Một xem là khoản công ty mượn nên giờ trả lại
– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền
– Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388
– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112
+ Hai xem là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa - Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại
– Lập giấy để nghị thanh toán
– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 331/ Có TK 112
– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/ Có TK 331
+ Ba xem như là họ tạm ứng tiền hàng nhưng công ty không có khả năng cung cấp nên trả lại tiền cho họ hoặc xem đó là khoản ký quỹ
– Lập hợp đồng nguyên tắc, biên bản hủy hợp đồng, biên bản trả lại tiền ký quỹ
– Lập phiếu chứng từ thu tiền: Nợ TK 111,112/ Có TK 131,3386
– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 131,3386/ Có TK 112,111
                                                                                                                                                              Mr Thắng (St)
 

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác