• Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài năm 2024

    Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài năm 2024

    Để huy động vốn cho các nhà đầu tư tại Việt Nam thì các nhà đầu tư có thể sử dụng các nguồn vốn từ các Công ty mẹ, Quỹ đầu tư nước ngoài cho các công ty đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và để đăng ký khoản vay cho năm 2024 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để đăng ký khoản vay nước ngoài là toàn bộ các giấy tờ pháp lý mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để đăng ký khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước.