07 Nguyên tắc vàng, cụ thể như sau các bạn lưu ý nhé:

1, Tài khoản doanh thu 511, phải cộng hết từ các tờ khai các tháng hoặc các quý

2, Tài khoản tiền gửi ngân hàng 112, số dư phải khớp với bảng đối chiếu số dư hoặc trên sổ phụ ngân hàng

3, Tài khoản thuế GTGT được khấu trừ 133, số dư phải khớp với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc quý IV/ 2023

4, Tài khoản thuế TNCN 3335, phải khớp với tờ khai thuế TNCN tháng 12 hoặc quý IV/2023

5, Số dư đầu kỳ năm trước trên BCTC phải khớp với số dư cuối kỳ năm 2022

6, Số dư tài khoản 33311, phải khớp với chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế tháng 12 hoặc quý IV/2023

7, Tài khoản 411 – Vốn điều lệ, phải bằng số vốn thể hiện trong Giấy phép đăng ký kinh doanh.

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác