DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ - TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN THUẾ :

* Mô tả nội dung công việc :
1. Hàng tháng, định kỳ, chúng tôi nhận bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng mà khách hàng đã tập hợp.
2. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các hoá đơn chứng từ ( bản sao) mà khách hàng cung cấp, phát hiện những sai sót (nếu có ) và đề xuất các biện pháp xử lý và khắc phục .

3. Hoạt động nghiệp vụ kế toán thuế thường xuyên : ( căn cứ vào các hoá đơn chứng từ nói trên )

3.1 Kê khai thuế :

-Căn cứ trên các hoá đơn chứng từ mà phía khách hàng cung cấp , chúng tôi thực hiện việc kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý tuỳ theo quy mô của khách hàng

-Cuối quý , căn cứ trên số liệu sổ sách kế toán , chúng tôi xem xét , tính toán, kết hợp với các thông tư hướng dẫn của bộ tài chính và Tổng  cục thuế , Cục thuế  để xác định số thuế TNDN tạm tính hàng quý mà khách hàng có nghĩa vụ thực hiện.

-Cuối quý , căn cứ trên các hoá đơn bán ra ,chúng tôi thực hiện việc kê khai báo cáo tình hình thực hiện hoá đơn của khách hàng theo đúng quy định của luật thuế , ngoài ra khách hàng khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn thêm sẽ được chúng tôi tư vấn hợp đồng in hoá đơn và các thủ tục thông báo phát  hành hoá đơn , hoặc thông báo huỷ hoá đơn …

3.2 Tư vấn thuế :

- Thường xuyên liên lạc với khách hàng để tư vấn nghiệp vụ về các hoá đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng .

-Tư vấn cho kế toán khách hàng cách sử dụng hoá đơn , ghi hoá đơn , lưu trữ hoá đơn

- Cập nhật vào hệ thống sổ sách kế toán thuế thông qua phần mềm kế toán thuế keyfa

- Sử dụng các phân hệ chức năng của hệ thống phầm mềm kế toán để kiểm soát đặc biệt những nghiệp vụ liên quan đến thuế , đưa ra những cảnh báo đối với những trường hợp cá biệt .

- Sử dụng các phân hệ chức năng của hệ thống phầm mềm kế toán truy xuất các báo cáo về :

+ Công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi đề báo cáo cho khách hàng với những trường hợp có liên quan đến vấn đề khấu trừ thuế đầu vào theo luật thuế quy định

+ In ( hoặc kết xuất dữ liệu ) Nhập - Xuất - Tồn cuối tháng ( nếu có )
          + Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ( nếu có )

+ In cân đối phát sinh tài khoản kế toán, in báo cáo kết quả kinh doanh

+ Cung cấp các sổ sách kế toán theo yêu cầu của đại diện khách hàng
4. Nghiệp kế toán thuế cuối năm :

- Sử dụng các phân hệ chức năng của hệ thống phầm mềm kế toán để kiểm tra lần cuối dữ liệu kế toán đã phù hợp với các quy định của luật thuế hiện hành .

- Sử dụng các phân hệ chức năng của hệ thống phầm mềm kế toán để kết chuyển cuối năm , in ra báo cáo tài chính năm cho khách hàng .

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm , thực nhiện nghiệp vụ tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế .
5. Thay Doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế
6. In ấn toàn bộ sổ sách kế toán từ hệ thống phần mềm kế toán ra giấy, và đóng thành sổ chuyển giao cho phía khách hàng .
7. Thay mặt khách hàng  quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.