* Mô tả nội dung công việc :
1.Tiếp cận hồ sơ sổ sách chứng từ của khách hàng để nắm bắt thông tin dữ liệu cần thiết

2. Phân tích số liệu , đánh giá những sai sót trọng yếu hoặc sai sót không trọng yếu liên quan đến hồ sơ của Doanh nghiệp.

3.Thông báo ( hoặc trình bày ) cho khách hàng biết được những ảnh hưởng của các sai sót của các năm trước như thế nào đến tình hình nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp . Đồng thời đưa ra giải pháp tối ưu để khắc phục những sai sót đó trên cơ sở theo đúng quy định của luật thuế hiện hành và các luật có liên quan.

4.Thông báo với phía khách hàng chi phí trọn gói thực hiện dịch vụ hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách kế toán các năm trước .

5.Thực hiện ký kết với khách hàng hợp đồng đại lý thuế .

6.Tiến hàng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như :

+Thực hiện kiểm tra chứng từ , hoá đơn , hồ sơ kê khai thuế của các năm

+Lập các phiếu , chứng từ kế toán bổ sung

+Lập các bảng biểu kế toán bổ sung , lập các bảng giải trình với cơ quan thuế ( nếu có )

+Nhập liệu và hạch toán các bút toán bổ sung , điều chỉnh có liên quan đến những sai sót của các năm trước

+Thực hiện quy trình thủ tục kê khai bổ sung về thuế ( theo luật quản lý thuế ) TNDN;GTGT và các loại thuế khác .

+Lập và trình bày lại báo cáo tài chính kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN của các năm có sai sót .

7.Thực hiện thủ tục nộp lại hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho cơ quan thuế

8.Giải trình các số liệu khi có cơ quan thuế yêu cầu về các hồ sơ mà phía công ty thực hiện như đã ghi trong hợp đồng dịch vụ đại lý thuế .

9.Thay mặt công ty quyết toán thuế với cơ quan thuế .

10.Thanh lý hợp đồng dịch vụ với khách hàng