• Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

    Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

    Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  • Văn bản từ thư viện pháp luật

    Thư viện pháp luật