THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Đối tượng phải xin giấy CN Đầu tư:

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn gọi là giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư) là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi nhận đầy đủ thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án.

2. Cơ sở pháp lý:

+ Luật doanh nghiệp 2020;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

3. Nội dung cần chuẩn bị:

+ Giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư

+ Giấy tờ chứng minh tài chính của nhà đầu tư

+ Giấy tờ chứng minh địa điểm thực hiện dự án tại VN hoặc tại nước ngoài

Lưu ý: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư: 

- Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do Phòng Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp giấy phép đầu tư;
- Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép đầu tư.

4. Thời gian hoàn thành:

Dự kiến từ 60 ngày tới 90 ngày làm việc

5. Sản phẩm dịch vụ hoàn thành:

+ GP chứng nhận đầu tư

6. Thông tin chuyên viên hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi: Mr. Thắng: 0374688916