Dịch vụ làm Báo cáo tài chính năm


    Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của chính phủ có hiệu lá»±c từ ngày 01/05/2018 về việc xá»­ phạt vi phạm hành chính trong lÄ©nh vá»±c kế toán thì:

- Trường hợp:

+ Ná»™p Báo cáo tài chính cho cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền chậm dÆ°á»›i 03 tháng so vá»›i thời hạn quy định.

+ Công khai Báo cáo tài chính chậm dÆ°á»›i 03 tháng so vá»›i quy định.

-> Phạt mức từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ

-  Trường hợp:

+ Không lập Báo cáo tài chính theo quy định,

+ Lập BCTC không Ä‘úng vá»›i số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán,

+ Lập và trình bày BCTC không tuân thủ Ä‘úng chế Ä‘á»™ kế toán và chuẩn má»±c kế toán.

-> Phạt mức từ 20.00.000 đ đến 30.000.000 đ

-Trường hợp:

+ Không ná»™p Báo cáo tài chính cho cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền.

+ Không công khai Báo cáo tài chính theo quy định.

-> Phạt mức từ 40.000.000 đ đến 50.000.000 đ

    Từ Ä‘ó, ta có thể thấy việc lập BCTC Ä‘úng, đủ và ná»™p Ä‘úng hạn là vô cùng quan trọng.

    ***Nếu bạn không an tâm về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình, hãy liên hệ DV kế toán An Đức – vá»›i vốn kinh nghiệp và kiến thức của mình, chúng tôi luôn sẵng sàng há»— trợ bạn vá»›i mức phí vô cùng phù hợp***

    Gói Dịch vụ bao gồm:

  1. Thu thập Hóa Ä‘Æ¡n, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
  2. Thu thập thông báo về chế Ä‘á»™, hình thức kế toán áp dụng, phÆ°Æ¡ng pháp trích khấu hao TSCĐ.
  3. Khảo sát tình hình thá»±c tế, quy trình hoạt Ä‘á»™ng của doanh nghiệp.
  4. Rà soát sổ sách, chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp lại chứng từ.
  5. Loại bỏ, Ä‘iều chỉnh các chứng từ không phù hợp
  6. Kiểm tra chi phí lÆ°Æ¡ng, BHXH, BHYT
  7. Hạch toán kế toán
  8. Lập bảng phân bổ ccdc
  9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
  10. In, ná»™p báo cáo tài chính và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

 

** Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số Ä‘iện thoại/zalo: 0906.715.261 Ä‘ể được tÆ° vấn kỹ hÆ¡n.