Dịch vụ báo cáo thuế hàng Tháng/Quý


DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ
(Không bao gồm Sổ sách kế toán)
 

STT

                         SỐ LƯỢNG HÓA ÄÆ N
                      (đầu vào + Đầu ra)
PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG
 (VND)
1 Không phát sinh 300.000
2 Từ 01 - 05 hóa  Ä‘Æ¡n 350.000
3 Từ 06 - 10 hóa  Ä‘Æ¡n 400.000
4 Từ 11 - 15 hóa  Ä‘Æ¡n 450.000
5 Từ 16 - 20 hóa  Ä‘Æ¡n 500.000
6 Từ 21 - 25 hóa  Ä‘Æ¡n 550.000
7 Từ 26 - 30 hóa  Ä‘Æ¡n 600.000
8 Từ 31 - 35 hóa  Ä‘Æ¡n 650.000
9 Từ 36 - 40 hóa  Ä‘Æ¡n 700.000
10 Từ 41 - 45 hóa  Ä‘Æ¡n 750.000
11 Từ 46 - 50 hóa  Ä‘Æ¡n 800.000
12 Từ 51 - 80 hóa  Ä‘Æ¡n 900.000
13 Từ 81 - 100 hóa  Ä‘Æ¡n 1.000.000
14 Từ 101 - 150 hóa  Ä‘Æ¡n 1.500.000
15 Từ 151 - 200 hóa  Ä‘Æ¡n 1.800.000
16 Từ >200 hóa  Ä‘Æ¡n 2.000.000

 

THỰC HIỆN:

- Thu nhận Hóa Ä‘Æ¡n tận nÆ¡i theo tháng/quý.

- Lập Báo cáo thuế trên HTKK

- Ná»™p Báo cáo đến cÆ¡ quan thuế.

- Thông báo số tiền thuế GTGT phải ná»™p (nếu có)

- Ná»™p thuế GTGT (nếu có)

CAM KẾT:

Luôn bảo mật thông tin khách hàng

Chi tiết: Liên hệ: 0906 715 261 (Ms: Nguyệt) Ä‘ể Ä‘ược tÆ° vấn rõ hÆ¡n