Thông tư 1695/TCT-QLN về hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ


Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1695/TCT-QLN về việc sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n lẻ. Ngày 15/10/2015, Bá»™ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015 có quy định đối vá»›i biện pháp Thông báo hóa Ä‘Æ¡n không còn giá trị sá»­ dụng
 
Trường hợp Ä‘ang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa Ä‘Æ¡n không có giá trị sá»­ dụng, nếu người ná»™p thuế có văn bản đề nghị sá»­ dụng từng hóa Ä‘Æ¡n lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lÆ°Æ¡ng công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng thá»±c hiện tiếp tục cho người ná»™p thuế sá»­ dụng từng hóa Ä‘Æ¡n lẻ vá»›i Ä‘iều kiện người ná»™p thuế có văn bản cam kết thá»±c hiện ná»™p ngay toàn bá»™ số thuế phát sinh trên hóa Ä‘Æ¡n lẻ được sá»­ dụng và ná»™p má»™t phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa Ä‘Æ¡n được sá»­ dụng.
Đối vá»›i má»™t số trường hợp đặc thù Ä‘ã cam kết sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n nhÆ° trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thá»±c tế để cho phép: Người ná»™p thuế đề nghị 1 lần nhÆ°ng được sá»­ dụng nhiều hóa Ä‘Æ¡n, cÆ¡ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay được toàn bá»™ số thuế phát sinh trên hóa Ä‘Æ¡n lẻ và thu hồi số thuế nợ theo cam kết.
 
Theo Ä‘ó, trường hợp Ä‘ang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa Ä‘Æ¡n không có giá trị sá»­ dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người ná»™p thuế sá»­ dụng từng hóa Ä‘Æ¡n lẻ nếu người ná»™p thuế thá»±c hiện các việc sau:
 
- Có văn bản đề nghị sá»­ dụng từng hóa Ä‘Æ¡n lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lÆ°Æ¡ng công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.
 
- Có văn bản cam kết thá»±c hiện ná»™p ngay toàn bá»™ số thuế phát sinh trên hóa Ä‘Æ¡n lẻ được sá»­ dụng và ná»™p má»™t phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa Ä‘Æ¡n được sá»­ dụng.
 
Trong má»™t số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thá»±c tế để cho phép người ná»™p thuế đề nghị má»™t lần nhÆ°ng được sá»­ dụng nhiều hóa Ä‘Æ¡n.
 
Nếu người ná»™p thuế vi phạm cam kết thì cÆ¡ quan thuế dừng ngay việc sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n lẻ của người ná»™p thuế.
 
Công văn 1695/TCT-QLN được ban hành vào ngày 22/4/2016.