Công văn 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới


Công văn 2046/BHXH-CSYT hÆ°á»›ng dẫn thanh toán BHYT theo mức lÆ°Æ¡ng má»›i
 
Ngày 06/6/2016, Bảo hiểm Xã há»™i Việt Nam ban hành Công văn 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
 
 
Công văn 2046/BHXH-CSYT áp dụng mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
 
 
 
Theo Ä‘ó, để thống nhất thá»±c hiện trong thanh toán chế Ä‘á»™ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã há»™i Việt Nam hÆ°á»›ng dẫn cụ thể nhÆ° sau:
 
- Người có thẻ bảo hiểm y tế Ä‘i khám, chữa bệnh Ä‘úng quy định, có tổng chi phí má»™t lần khám, chữa bệnh thấp hÆ¡n 181.500 đồng tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 15% mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở không phải thá»±c hiện cùng chi trả.
 
- Mức cùng chi trả tối Ä‘a cho má»™t lần sá»­ dụng dịch vụ cao, chi phí lá»›n của má»™t số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 40 tháng lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở.
 
- Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lá»›n hÆ¡n 6 tháng lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở là 7.260.000 đồng.
 
Các quy định trên được thá»±c hiện từ ngày 01/5/2016.
 
Thanh Hữu